میزبانی وب لینوکس اقتصادی

L1
 • 1گیگ
  میزان فضا
 • 10گیگ
  پهنای باند
 • 1
  Park Domains
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
L2
 • 2گیگ
  میزان فضا
 • 20گیگ
  پهنای باند
 • 2
  Park Domains
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
L3
 • 3گیگ
  میزان فضا
 • 30گیگ
  پهنای باند
 • 4
  Park Domains
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
L4
 • 4گیگ
  میزان فضا
 • 35گیگ
  پهنای باند
 • 5
  Park Domains
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
L5
 • 5گیگ
  میزان فضا
 • 40گیگ
  پهنای باند
 • 5
  Park Domains
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
L6
 • 10گیگ
  میزان فضا
 • 65گیگ
  پهنای باند
 • 5
  Park Domains
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases