فضای پشتیبان

B1


5 گیگا بایت فضای پشتیبان

40 گیگا بایت پهنای باند ماهانه

دسترسی از طریق Cpanel و FTP

B2


10 گیگا بایت فضای پشتیبان

80 گیگا بایت پهنای باند ماهانه

دسترسی از طریق Cpanel و FTP

B3


20 گیگا بایت فضای پشتیبان

150 گیگا بایت پهنای باند ماهانه

دسترسی از طریق Cpanel و FTP

B4


40 گیگا بایت فضای پشتیبان

300 گیگا بایت پهنای باند ماهانه

دسترسی از طریق Cpanel و FTP

B5
B6