Pro1
شروع از 594,000ريال شش ماهه

شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.
 • 100 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
سفارش دهید ستاپ رایگان
Pro2
شروع از 774,000ريال شش ماهه
 • 200 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
سفارش دهید ستاپ رایگان
Pro3
شروع از 1,194,000ريال شش ماهه

شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.
 • 500 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
سفارش دهید ستاپ رایگان
Pro4
شروع از 1,374,000ريال شش ماهه

شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.
 • 1000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
سفارش دهید ستاپ رایگان
Pro5
شروع از 1,554,000ريال شش ماهه

شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.
 • 2000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
سفارش دهید ستاپ رایگان
Pro6
شروع از 529,000ريال ماهانه

شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.
 • 5000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
سفارش دهید ستاپ رایگان
Pro7
شروع از 825,000ريال ماهانه

شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.
 • 10000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
سفارش دهید ستاپ رایگان