با سلام

همانطور که مستحضرید تسنیم طی دو سال گذشته، جهت رضایتمندی کاربران حداقل تغییر ممکن را در هزینه تمدید سرویس‌ها داشته است. ولی افزایش بیش از پنجاه درصدی هزینه ها و خدمات که برخی از آنها مستقیما با نرخ ارز نیز ارتباط داشته اند، باعث شد که به ناچار هزینه تمدید سرویس ها را تغییر دهیم.
نرخ جدید خدمات برای تمام سرویس‌ها با حداقل ۱۵٪(وابسته به نوع سرویس برخی سرویس‌ها شامل افزایش بیشتری می‌باشند) افزایش محاسبه می‌گردد.
امیدواریم بتوانیم اعتماد شما را با بهترین خدمات و پشتیبانی حرفه ای، جبران کنیم.
از اینکه همیشه با شکیبایی و درک خود ما را یاری می کنید، صمیمانه سپاس گذاریم.


Monday, August 20, 2018

« برگشت