میزبانی وب حرفه ای لینوکس

Pro1


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

 • 100 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Pro2
 • 200 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Pro3


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

 • 500 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Pro4


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

 • 1000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Pro5


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

 • 2000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Pro6


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

 • 5000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Pro7


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

 • 10000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases