Cloud-01

شروع از
390,000ريال
ماهانه

 • میزان فضا 500 مگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • Sub Domains نامحدود

 • FTP Accounts نامحدود

 • Email Accounts نامحدود

 • MySQL Databases نامحدود


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

Cloud-02

شروع از
490,000ريال
ماهانه

 • میزان فضا 1000 مگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • Sub Domains نامحدود

 • FTP Accounts نامحدود

 • Email Accounts نامحدود

 • MySQL Databases نامحدود


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

Cloud-03

شروع از
690,000ريال
ماهانه

 • میزان فضا 2000 مگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • Sub Domains نامحدود

 • FTP Accounts نامحدود

 • Email Accounts نامحدود

 • MySQL Databases نامحدود


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

Cloud-04

شروع از
1,090,000ريال
ماهانه

 • میزان فضا 5000 مگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • Sub Domains نامحدود

 • FTP Accounts نامحدود

 • Email Accounts نامحدود

 • MySQL Databases نامحدود

Cloud-05

شروع از
1,690,000ريال
ماهانه

 • میزان فضا 10000 مگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • Sub Domains نامحدود

 • FTP Accounts نامحدود

 • Email Accounts نامحدود

 • MySQL Databases نامحدود

CLoud-06

شروع از
2,590,000ريال
ماهانه

 • میزان فضا 20000 مگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • Sub Domains نامحدود

 • FTP Accounts نامحدود

 • Email Accounts نامحدود

 • MySQL Databases نامحدود

CLoud-07

3,590,000ريال
ماهانه

 • میزان فضا 50000 مگابایت

 • پهنای باند نامحدود

 • Sub Domains نامحدود

 • FTP Accounts نامحدود

 • Email Accounts نامحدود

 • MySQL Databases نامحدود


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.