Eco-01

شروع از
405,000ريال
سه ماهه

 • میزان فضا 1گیگ

 • پهنای باند 10گیگ

 • Park Domains 1

 • Sub Domains نامحدود

 • FTP Accounts نامحدود

 • Email Accounts نامحدود

 • MySQL Databases نامحدود

Eco-02

شروع از
750,000ريال
سه ماهه

 • میزان فضا 2گیگ

 • پهنای باند 20گیگ

 • Park Domains 2

 • Sub Domains نامحدود

 • FTP Accounts نامحدود

 • Email Accounts نامحدود

 • MySQL Databases نامحدود

Eco-03

شروع از
350,000ريال
ماهانه

 • میزان فضا 3گیگ

 • پهنای باند 30گیگ

 • Park Domains 4

 • Sub Domains نامحدود

 • FTP Accounts نامحدود

 • Email Accounts نامحدود

 • MySQL Databases نامحدود

Eco-04

شروع از
490,000ريال
ماهانه

 • میزان فضا 4گیگ

 • پهنای باند 35گیگ

 • Park Domains 5

 • Sub Domains نامحدود

 • FTP Accounts نامحدود

 • Email Accounts نامحدود

 • MySQL Databases نامحدود

Eco-05

شروع از
590,000ريال
ماهانه

 • میزان فضا 5گیگ

 • پهنای باند 40گیگ

 • Park Domains 5

 • Sub Domains نامحدود

 • FTP Accounts نامحدود

 • Email Accounts نامحدود

 • MySQL Databases نامحدود

Eco-06

شروع از
990,000ريال
ماهانه

 • میزان فضا 10GB

 • پهنای باند 500GB

 • Park Domains 5

 • Sub Domains نامحدود

 • FTP Accounts نامحدود

 • Email Accounts نامحدود

 • MySQL Databases نامحدود