فضای پشتیبان

B-01


5 گیگا بایت فضای پشتیبان

40 گیگا بایت پهنای باند ماهانه

دسترسی از طریق Cpanel و FTP

B-02


10 گیگا بایت فضای پشتیبان

80 گیگا بایت پهنای باند ماهانه

دسترسی از طریق Cpanel و FTP

B-03


20 گیگا بایت فضای پشتیبان

150 گیگا بایت پهنای باند ماهانه

دسترسی از طریق Cpanel و FTP

B-04


40 گیگا بایت فضای پشتیبان

300 گیگا بایت پهنای باند ماهانه

دسترسی از طریق Cpanel و FTP

B-05
B-06