Pro1
À partir de 594,000ريال Semi-annuel

شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.
 • 100 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Commander Installation gratuite
Pro2
À partir de 774,000ريال Semi-annuel
 • 200 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Commander Installation gratuite
Pro3
À partir de 1,194,000ريال Semi-annuel

شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.
 • 500 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Commander Installation gratuite
Pro4
À partir de 1,374,000ريال Semi-annuel

شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.
 • 1000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Commander Installation gratuite
Pro5
À partir de 1,554,000ريال Semi-annuel

شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.
 • 2000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Commander Installation gratuite
Pro6
À partir de 529,000ريال Mensuel

شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.
 • 5000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Commander Installation gratuite
Pro7
À partir de 825,000ريال Mensuel

شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.
 • 10000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Commander Installation gratuite